SMC VP342-5YU1-01NA-F-X500 3 port poppet type valve, 3 PORT SOLENOID VALVE