SMC SS5V1-W10S1ZEND-12BS-N7 mfld, ether net si unit, SS5V1 MANIFOLD SV1000